Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwała III/20/2018

Uchwała nr III/20/2018

Rady Gminy Łubowo

z dnia 27 grudnia 2018 r.

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubowo

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1349  ze zm.), Rada Gminy Łubowo uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie Wójta w następującej wysokości:

wynagrodzenie zasadnicze                                         4700,00

dodatek funkcyjny                                                      1900,00

dodatek specjalny                                                       2640,00  

(40% wynagrodzenia zasadniczego + dodatku funkcyjnego)

dodatek stażowy                                                              940,00

( 20 % wynagrodzenia zasadniczego)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubowo.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XLII/358/2018  Rady Gminy Łubowo z dnia 02 lipca 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubowo.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                       Mirosław Nowak

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Pan Andrzej Łozowski został wybrany Wójtem Gminy Łubowo w bezpośrednich wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r. Na I sesji Rady gminy w dniu 21 listopada 2018r. pan Andrzej Łozowski złożył ślubowanie i tym samym objął  funkcję Wójta Gminy Łubowo W związku z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych należało dostosować wysokość poszczególnych składników wynagrodzenia Wójta Gminy Łubowo do wartości zawartych w załączniku do rozporządzenia, określających maksymalne wysokości wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego dla osób zatrudnionych na podstawie wyboru.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                 Andrzej Łozowski

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Joanna Budziszewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Budziszewska
Data wprowadzenia:2019-01-09 08:22:51
Opublikował:Joanna Budziszewska
Data publikacji:2019-01-09 08:24:39
Ostatnia zmiana:2019-01-09 08:25:19
Ilość wyświetleń:107