W sprawie:
w sprawie przyjęcia " Rocznego programu współpracy Gminy Łubowo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2021 .


Data uchwały:
2021-02-19

Numer uchwały:
XXIV/197/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem ogłoszenia