W sprawie:
wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Łubowo

Data uchwały:
2020-12-29

Numer uchwały:
XXII/190/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.