Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalisty ds. Kadr i Płac

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ŁUBOWO Z SIEDZIBĄ W ŁUBOWIE

62-260 Łubowo 1

o konkursie na stanowisko Specjalisty ds. Kadr i Płac

I.              NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

Urząd Gminy Łubowo. Adres: 62-260 Łubowo 1.

II.              OKREŚLENIE STANOWISKA

Specjalista ds. Kadr i Płac.

III.              WYMAGANIA

Wymagania niezbędne

1)             wykształcenie wyższe – preferowana specjalizacja w zakresie zarządzania kadrami;

2)             pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

3)             nieposzlakowana opinia;

4)             brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)             wymagany staż pracy – minimum 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku;

6)             wiedza w zakresie  prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zasad płacowych w zakresie jednostek sektora finansów publicznych;

7)             biegła znajomość ustaw: kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów regulujących kwestię ochrony danych osobowych;

8)             umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa, w tym umiejętność naliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac;

9)             znajomość systemu operacyjnego MS WINDOWS i programów komputerowych: Microsoft Office, programów kadrowo-płacowych, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, umiejętność redagowania pism urzędowych;

10)         umiejętność sporządzania stosownych deklaracji ZUS i PIT.

Wymagania dodatkowe

1)             umiejętność pracy w zespole;

2)             umiejętności analityczne;

3)             komunikatywność, sumienność;

4)             nienaganna postawa etyczna.

IV.              ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1)               sporządzanie dokumentów z zakresu prawa pracy związanych z zatrudnieniem pracownika Urzędu Gminy Łubowo, rozwiązaniem umowy o prace? i wszelkich spraw związanych z przebiegiem pracy zawodowej;

2)               prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników Urzędu Gminy zgodnie z wymogami prawa;

3)               naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac z wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych;

4)               prowadzenie spraw związanych z udzielaniem oraz rozliczaniem pożyczek z ZFM i wypłatami z Funduszu Socjalnego;

5)               kompletowanie wniosków emerytalno rentowych;

6)               kierowanie pracowników na badania profilaktyczne;

7)               ustalanie uprawnień do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;

8)               przygotowywanie projektów planów urlopowych;

9)               prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;

10)           prowadzenie rejestru umów zleceń;

11)           rozliczanie refundacji z tytułu zatrudnienia pracowników robót publicznych lub interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych;

12)           prowadzenie ksiąg inwentarzowych (środki trwałe, materiały);

13)           archiwizacja dokumentów w zakresie prowadzonych spraw.

V.              WARUNKI PRACY NA STANOWISKU

1)             umowa o pracę. Pierwsza umowa o pracę zawierana na czas określony maksymalnie do _6_ miesięcy. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;

2)             wymiar czasu pracy – pełen etat;

3)             praca o charakterze administracyjno-biurowym;

4)             miejsce pracy – Urząd Gminy Łubowo, 62-260 Łubowo;

5)             wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych;

6)             stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy.

VI.              WYMAGANE DOKUMENTY

1)             Życiorys (CV);

2)             List motywacyjny;

3)             Kwestionariusz osobowy;

4)             Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

5)             Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

6)             Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (kopie świadectw pracy);

7)             Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;

8)             Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

9)             Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

VII.              TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymienione wyżej dokumenty osoba ubiegająca się o przyjęcie do pracy winna złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Łubowo (pokój numer _15__), w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. Kadr i Płac”. Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Łubowo, 62-260 Łubowo 1, z dopiskiem Nabór na stanowisko Specjalisty ds. Kadr i Płac”.

Dokumenty można składać do godziny _12.00___, do dnia _20-08-2018 roku. W przypadku wysłania drogą pocztową decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Łubowo. Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII.              INNE INFORMACJE

1)               kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu, którym będzie rozmowa kwalifikacyjna. Osoby niespełniające wymagań formalnych nie będą informowane;

2)               informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łubowo (http://lubowo.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Łubowo.

3)               wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Łubowo, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 6 %;

4)               Wójt Gminy Łubowo zastrzega sobie, w każdym czasie, prawo zakończenia konkursu lub odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Łubowo, dnia __08_ sierpnia 2018 r.

 

                                                                                                                      WÓJT GMINY

                                                                                                                              Andrzej Łozowski

Załączniki

konkurs_kadrowa (49.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Tomasz Hartwich
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Hartwich
Data wprowadzenia:2018-08-08 14:52:58
Opublikował:Tomasz Hartwich
Data publikacji:2018-08-08 14:55:00
Ostatnia zmiana:2018-08-08 14:55:10
Ilość wyświetleń:428
Urząd Gminy Łubowo
Łubowo 1, 62-260 Łubowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij