Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Osoby i zakresy zadań

 

Stanowisko

Imię i Nazwisko

nr pokoju

telefon    

Zakres zadań

Wójt Gminy Łubowo Andrzej Łozowski    

nr pok. 15

Przyjmuje interesantów w poniedziałki od 10.00 do 16.00
Istnieje możliwość uzgodnienia terminu spotkania

pod nr tel. (061) 427-59-20 lub po zgłoszeniu się do sekretariatu pok. 15 

- reprezentowanie Urzędu na zewnatrz,

- podejmowanie czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności,
- wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
- zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
-koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
- rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi a w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
- udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
-czuwanie nad tokiem i terminowości wykonywania zadań Gminy,
- przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
-upoważnienie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
-wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

Inspektor ds. pozyskiwania funduszy europejskich, zamówień publicznych i informatyki

z-ca Wójta
Tomasz Hartwich        

pok. 10

tel 61-427-59-28    

-zamówienia publiczne (przetargi, dokumentowanie postępowań)

-fundusze europejskie ( dokumentacja, wnioski, sprawozdania, przetargi)

- kontrola rachunków i nadzór nad prowadzonymi inwestycjami

- obsługa informatyczna
Skarbnik Gminy             Eugenia Klimek    

pok 2A

tel. 61-427-59-22        

- sprawdzanie, dekretowanie i zatwierdzanie do wypłaty wszystkich dowodów księgowych.

- wypłaty bezgotówkowe - przelewy, czeki.

- przygotowanie projektu budżetu Gminy.

- dokonywanie stosownych zmian w budżecie Gminy w ciągu roku w przygotowawczych projektach uchwał Rady Gminy.

- przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy dotyczących spraw finansowych.

- sprawozdawczość finansowa / sprawozdania miesięczne, kwartalne, półroczne, bilans/.

- prowadzenie gospodarki finansowej, monitorowanie wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych oraz kontrola ich wydatkowania.

- kontrasygnowanie czynności prawnych, mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych.

-obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

  •  prowadzenia rachunkowości jednostki,
  • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • dokonywania wstępnej kontroli zgodnośści operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
- terminowe przekazywanie dochodów należnych Skarbowi Państwa.
Inspektor ds. księgowośści budżetowej Gminy     Magdalena Kędziora   

pok. 2A

tel. 61-427-59-22

- dokumentacja oraz kompletowanie wyciągów z fakturami dot. Gminy.

- ewidencja księgowa budżetu Gminy.

- opisywanie dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym.

- współdziałanie w sporządzaniu sprawozdań finansowych Gminy.

- współdziałanie w rozliczaniu projektów inwestycyjnych z UE oraz pożyczek   

   z   WFOŚ i GW.

- terminowe rozliczanie i przekazywanie dochodów należnych budżetowi państwa ( wpływy za udostępnienie danych osobowych).

- księgowanie i rozliczanie podatku Vat.

Referent ds. Ochrony ¶rodowiska,dróg,

melioracjii le¶nictwa

Joanna Hulewicz 

pok. 19

tel 61-427-59-48

- Całokształt spraw zwi±zanych z ochron± ¶rodowiska, rolnictwa, le¶nictwa i melioracji.

- Sprawowanie nadzoru nad drogami gminnymi, przejazdami kolejowymi i ¶cieżkami rowerowymi (projekty organizacji ruchu, pisma dotycz±ce bież±cego utrzymania sprawozdania, karty dróg, przegl±dy dróg, wykazy dróg, zaliczenie do kategorii nadawanie numeracji dróg, ponadnormatywne przejazdy, wykazy przystanków, utrzymanie przystanków)- Wykonywanie zadań okre¶lonych w ustawie o czysto¶ci i porz±dku w Gminie

- Akustyka

- Opisywanie faktur zwi±zanych z zajmowanym stanowiskiem.

 

Inspektor ds. księgowości jednostek oświatowych Wanda Kolasińska    

pok. 2

tel. 61-427-59-21    

- prowadzenie  rachunkowości jednostek oświatowych zgodnie z art. 4 ust 5 ustawy o rachunkowości.

- ewidencja księgowa wydatków dochodów jednostek oświatowych.

- sprawozdania finansowe jednostek oświatowych.

- terminowe sporządzanie i dokonywanie przelewów poczty elektronicznej.

- opisywanie dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym.
Inspektor ds. księgowości budżetowej Urzędu Gminy Agnieszka Zeidler

pok. 2

tel. 61-42-59-21

- dokumentacja oraz kompletowanie wyciągów z fakturami dot. Urzędu Gminy.

- ewidencja księgowa Urzędu Gminy.

- sporządzanie sprawozdań finansowych Urzędu Gminy.
Z-ca Kierownika USC Hanna Ostynowicz

pok. 5

tel.61-427-59-23

- wykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy - Prawo o Aktach Stanu Cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

- prowadzenie spraw związanych z ewidencja ludności.

- kompleksowa obsługa Rady Gminy.

- prowadzenie spraw wojskowych.

- prowadzenie spraw związanych z Komisja ds. Rozwiązywań Problemów  Alkoholowych( w tym przygotowywanie decyzji na sprzedaż alkoholi).

- prowadzenie spraw dot. zbiórek publicznych.

- dozór nad osobami skazanymi.

- całokształt spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej.
Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego Marta Kalmus

pok.4

tel.  61-427-59-30

- zagospodarowanie przestrzenne

- wykorzystanie pasa drogowego

- całokształt prac związanych z przygotowaniem inwestycji gminnych w zakresie sieci wod-kan

-przekształcanie uchwał podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym

- wydawanie decyzji z tyt. wzrostu wartości nieruchomości gruntów

- wydawanie postanowień o zgodności podział gruntów z planem miejscowym

Zastępstwo w zakresie spraw związanych z ochroną środowiska, oraz obsługą mieszkańców w zakresie sieci wod-kan

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat Dorota Kurzawińska

pok. 3

tel 61-427-59-25

- całokształt spraw związanych z wymiarem podatków lokalnych.

- księgowanie i windykacja środków transportowych, czynszów za mieszkania i gruntów mienia gminnego.

- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.

- wydawanie decyzji w sprawach ulg i umorzeń podatkowych.
Inspektor ds. księgowości podatkowej, dodatków mieszkaniowych i windykacji Edyta Żuchowska

pok. 3

tel 61-427-59-25

- prowadzenie księgowości podatkowej i opłat nie podatkowych.

- windykacja należności podatkowych i opłat nie podatkowych.

- prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi.

- księgowanie i rozliczanie wpływów za wodę i ścieki
Inspektor ds. dowodów osobistych i gospodarki lokalami Małgorzata Wróblewska

pok. 6

tel. 61-427-59-24

- całokształt spraw związanych z dowodami osobistymi.

- prowadzenie wszystkich spraw związanych z gospodarką budynkami stanowiącymi mienie   gminne.

- prowadzenie spraw wspólnot mieszkaniowych.

- sprawy związane z użytkowaniem wieczystym.
Inspektor ds. obsługo kasowej Irena Wójcik

pok. 9

tel 61-427-59-26

- prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Gminy i GOPS-u

- całokształt spraw związanych z udzielaniem dotacji dla jednostek spoza sektora finansów  publicznych.

- inicjowanie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

- prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania.

- sprawy związane z ochroną zdrowia mieszkańców gminy.

- całość spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

- rozliczanie kart drogowych kierowców.

- prowadzenie spraw związanych ze świetlicami wiejskimi.
Księgowa ds. jednostki oświatowej Kamila Lesińska

pok. 11

tel. 61-427-59-29
Prowadzenie spraw finansowych i kadrowych dotyczących Szkoły Podstawowej w Łubowie
Referent ds. osobowych i obsługi finansowej pracowników Urzędu Gminy Joanna Budziszewska

pok. 20

tel. 61-427-59-31

- prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy. 

 - sporządzanie list płac pracowników Urzędu, radnych, sołtysów, osp i operacje  z tym związane ( karty wynagrodzeń, podatki, ZUS, wnioski em-rent).

 - prowadzenie spraw związanych z pożyczkami z ZFM.

  - prowadzenie ksiąg inwentarzowych (?środki trwałe, materiały)

  - wystawianie delegacji służbowych w czasie nieobecności Wójta i inspektora ds. organizacyjnych.

   - prowadzenie kartotek ewidencji czasu pracy.

   - prowadzenie spraw związanych z dodatkami energetycznymi.    
Inspektor ds. obsługi finansowej oświaty Anna Ozimkowska-Szel±g

pok. 20

tel 61-427-59-31

- sporządzanie list płac dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz przedszkoli  i operacje z tym związane ( karty wynagrodzeń, podatki, ZUS, wnioski em-rent).

- całokształt spraw związanych z oświatą

- prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół.

- prowadzenie całości spraw dot. PKZP.

- całokształt prac związanych z dokształcaniem młodocianych.
Inspektor ds. gospodarki gruntami Marlena Kuczyńska

pok. 11

tel. 61-427-59-29

- całokształt spraw związanych zagospodarowanie gruntami stanowiacymi mienie gminy.

- zatwierdzanie podziałów i rozgraniczanie nieruchomości.

- prowadzenie spraw związanych z wykupem, wywłaszczaniem i nabywaniem gruntów.

- aktualizacja wymiaru opłaty śmieciowej.

- zlecanie i nadzorowanie robót geodezyjnych i kartograficznych.
Inspektor ds. organizacyjnych i bhp Krystyna Olejniczak

pok, 14

tel 61-427-59-20

- całokształt spraw związanych z obsługą kancelaryjną Urzędu Gminy.

- prowadzenie archiwum zakładowego.

- prowadzenie prac  związanych z zabezpieczeniem mienia w Urzędzie.

- prowadzenie spraw bhp.

- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie przygotowania zawodowego i staży.

- sprawy dot. praktyk zawodowych.

- prowadzenie spraw związanych z działalnością socjalną - zakupy

- wystawianie delegacji służbowych.

 

Metadane

Źródło informacji:Joanna Budziszewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Budziszewska
Data wprowadzenia:2018-04-04 08:28:31
Opublikował:Joanna Budziszewska
Data publikacji:2018-04-04 09:14:02
Ostatnia zmiana:2019-01-31 13:47:48
Ilość wyświetleń:540

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij