W sprawie:
wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

Data uchwały:
2016-03-18

Numer uchwały:
UCHWAŁA NR XV/123/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Łubowo

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2016 r.