Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Wybór ławników 2015

I N F O R M A C J A

 

 

         Uprzejmie informuję, że w świetle zapisu art.162 § 1 Ustawy

z dnia 27 lipca 2001r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych/

Dz.U.z 2015r. poz.133 z późn.zmianami/ termin zgłaszania kandydatów na ławników na nową kadencję upływa z dniem 30 czerwca 2015r.

 

Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu ustaliło, że Rada Gminy Łubowo ma dokonać wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie, w tym O do

orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

 

1/ ławnikiem może być wybrany ten, kto:

   -  posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni praw cywilnych

      i obywatelskich

   - jest nieskazitelnego charakteru

   - ukończył 30 lat

   - jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka

     w miejscu   kandydowania co najmniej od 1 roku

  -  nie przekroczył 70 lat

  -  jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika

  -  posiada co najmniej wykształcenie średnie

 

2/ ławnikami nie mogą być:

  - osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz

     w prokuraturze

  -  osoby wchodzące w skład organów od których orzeczenia można

     żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

  -  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane

     ze ściganiem przestępstw i wykroczeń

  -  adwokaci i aplikanci radcowscy

  -  duchowni

  -  żołnierze w czynnej służbie wojskowej

  -  funkcjonariusze służby więziennej

  -  radni gminy, powiatu i województwa

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym Sądzie.

 

 

 

3/ Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych

     sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe,

  zarejestrowanych  na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem

    partii  politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne

    prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej

    wyboru.

 

4/ Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia

     dołącza się następujące dokumenty:

      a/ informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

      b/oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu

          postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

         przestępstwo skarbowe

     c/ oświadczenie kandydata ,że nie jest lub nie był pozbawiony  

          władzy   rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została

          mu   ograniczona ani zawieszona

     d/ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza

          o którym mowa w art.55 ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia o świadczeniach

          opieki zdrowotnej ze środków publicznych/Dz.U.z 2015r.poz.581/

          stwierdzające brak przeciwwskazań do pełnienia funkcji ławnika

     e/ 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku

          o wydanie dowodu osobistego

 5/ Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie,

      inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na

      podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego

      Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do

      Innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

6/  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez

      obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię/imiona/, nazwisko, PESEL

      miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób

      zgłaszających kandydata.

7/  Dokumenty wymienione w pkt. 4 lit.a-d powinny być opatrzone datą nie

      wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia a dokumenty wymienione

      w pkt.5 nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia

8/  Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata

      na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone

      jako pierwsze na liście o której mowa w pkt.6.

9/ Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty

     za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi

     kandydat na ławnika.

10/Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

     albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji

     ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy w Łubowie- pokój nr 6 w dniach

i godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 30 czerwca 2015r.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po upływie w/w

terminu a także zgłoszenia, które nie będą spełniać wymogów formalnych

pozostawia się bez dalszego biegu.     

 

Wzór karty zgłoszenia można nieodpłatnie nabyć w Urzędzie Gminy

 w Łubowie - /pokój nr 6/.

Wzór karty zgłoszenia jest również dostępny na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości /ms.gov.pl/.

Metadane

Źródło informacji:Tomasz Hartwich
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Hartwich
Data wprowadzenia:2015-06-12 11:33:47
Opublikował:Tomasz Hartwich
Data publikacji:2015-06-12 11:34:41
Ostatnia zmiana:2015-06-12 11:35:02
Ilość wyświetleń:827
Urząd Gminy Łubowo
Łubowo 1, 62-260 Łubowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij