Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 2 "Tęczowy Domek" w Woźnikach 33a oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lednogórze

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Łubowo ogłasza konkurs na stanowiska

1. Dyrektora Przedszkola Nr 2 „Tęczowy Domek” w Woźnikach

Poddziałanie 9.1.1  zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 

2. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lednogórze im. Mieszka I, 62-261 Lednogóra 40 a

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436. oraz
Dz. U. z 2011r. Nr 254 poz. 1526), a w szczególności:

1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1)      ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole,

2)      ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4)      uzyskał:

a)      co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)      pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, albo

c)       w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5)      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6)      nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą    dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz.572, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

7)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; 

9)      nie był karany  zakazem pełnienia  funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o  którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia  17  grudnia 2004r. o odpowiedzialności  za  naruszenie  dyscypliny finansów  publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 168, z późn. zm.).

2.  Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe
i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo  nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, szkole i spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt 2-9.

3. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, szkoły może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)      posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg te nie dotyczy obywateli państw członków Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2)      ukończyła studia magisterskie,

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4)      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

5)      nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

6)      spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt 2,5,7,9.

4. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, szkoły może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014r. poz. 167) spełniający wymagania określone w rozporządzeniu z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola, szkoły,

2)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)     stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

b)     stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c)      stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3,

5)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z  2013r. poz. 168),

10)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7. ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013r. poz. 1388) – w przypadku kandydata dyrektora publicznej szkoły,

11)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572, z późn. zm.) -
w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane:
w przypadku składania kserokopii oryginałów dokumentów winny być one „potwierdzone za zgodność
z oryginałem”.

Kandydaci na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole są obowiązani przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. II pkt. 2, 4, 10 i 11

Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, na druku zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i numerem telefonu kontaktowego z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora
Przedszkola Nr 2
w Woźnikach „Tęczowy Domek” w terminie do dnia 13.05.2014r. i
"Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lednogórze” w terminie do dnia 16.05.2014r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łubowie lub przesłać na adres:

Urząd Gminy w Łubowie

62-260 Łubowo

V. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łubowo.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

                                                              Wójt Gminy

                                                     mgr inż. Andrzej Łozowski

Metadane

Źródło informacji:Tomasz Hartwich
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Hartwich
Data wprowadzenia:2014-04-25 12:12:36
Opublikował:Tomasz Hartwich
Data publikacji:2014-04-25 12:21:04
Ostatnia zmiana:2014-05-08 11:25:33
Ilość wyświetleń:1736
Urząd Gminy Łubowo
Łubowo 1, 62-260 Łubowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij