Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie Wójta Gminy Łubowo w sprawie naboru na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Łubowie

 

WÓJT GMINY  ŁUBOWO

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO SEKRETARZA GMINY W URZĘDZIE GMINY W ŁUBOWIE


1. Wymagane kwalifikacje:

a) wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie prawa lub administracji

  1. Wymagania niezbędne:

a) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach wymienionych w art.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.nr 223 poz. 1458), w tym co najmniej dwuletni taż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach, lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 w/w Ustawy, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

b) brak skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych

d) nieposzlakowana opinia

e) bardzo dobra znajomość obsługi komputera

f) umiejętność interpretacji przepisów prawnych

g) dobra znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz poszczególnych ustaw z nim związanych

h) brak przynależności do partii politycznych

i) dobry stan zdrowia

j) wysoka kultura osobista

k) bardo dobra wiedza w zakresie finansów i zamówień publicznych

l) szeroka wiedza o gminie Łubowo

ł) udzielanie pomocy prawnej i organizacyjnej jednostkom pomocniczym w realizacji ich statutowych zadań i kompetencji oraz podejmowanie działań na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkańców

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku sekretarza obejmować będzie między

innymi:

a) inicjowanie i nadzorowanie działań organizacyjno-administracyjnych dot. pracy

Urzędu

b) zarządzanie zaobami ludzkimi Urzędu w zakresie zleconym przez Wójta Gminy

c) nadzorowanie przestrzegania i właściwego stosowania instrukcji kancelaryjnej

d) prowadzenie zbioru dokumentów statutowych oraz organizowanie współpracy z

gminnymi jednostkami samorządowymi

e) nadzorowanie przestrzegania rzetelnego i terminowego załatwiania spraw

mieszkańców

f) nadzorowanie terminowej realizacji skarg i wniosków

g) nadzór nad wewnętrzną dyscypliną organizacyjną w Urzędzie Gminy

h) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał wnoszonych pod obrady Rady

Gminy

i) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz

wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy

j) organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi

Gminy

k) koordynowanie i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami

l) wykonywanie innych spraw zleconych przez Wójta

ł) prowadzenie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych z

uwzględnieniem przestrzegania prawidłowości procedur zamówienia publicznego,

sporządzanie specyfikacji warunków danego przetargu, przygotowanie i

przeprowadzanie przetargów

  1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku sekretarza:

a) pełny wymiar czasu pracy

b) miejsce pracy w siedzibie Urzędu Gminy

c) praca przy komputerze – pełna jego obsługa

d) sprawozdawczość podatkowa

  1. Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny,

  • życiorys – curriculum vitae,

  • dokumenty poświadczające wykształcenie oraz staż pracy w jednostkach samorządowych (świadectwa pracy) złożone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza,

  • kwestionariusz osobowy, referencje z poprzedniego miejsca pracy,

  • inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Łubowie lub pocztą na adres:

Urząd Gminy Łubowo

62-260 Łubowo

lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza w terminie do dnia 15-10-2013r. Aplikacje które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura naboru na przedmiotowe stanowisko jest dwuetapowa i obejmuje weryfikację formalną przedkładanych dokumentów oraz sprawdzanie merytoryczne obejmujące rozmowę kwalifikacyjną.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej Gminy Łubowo, oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie.


Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany

jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i zgodnie z kodeksem pracy

zaświadczenie o stanie zdrowia w celu potwierdzenia zdolności do wykonywania

określonej pracy.
Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).Wójt Gminymgr inż. Andrzej Łozowski


Metadane

Źródło informacji:Tomasz Hartwich
Data utworzenia:2013-09-27 12:18:16
Wprowadził do systemu:Tomasz Hartwich
Data wprowadzenia:2013-09-27 12:18:34
Opublikował:Tomasz Hartwich
Data publikacji:2013-09-27 12:23:37
Ostatnia zmiana:2013-09-27 12:24:57
Ilość wyświetleń:2301

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij