Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych na rok 2013 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Łubowo

                                        Wójt Gminy Łubowo

                 

   Ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na rok 2013

    w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Łubowo

 

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

prowadzących działalność na rzecz mieszkańców Gminy Łubowo na realizacje zadań w zakresie :

upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Łubowo w 2013 roku – zadanie zlecone w formie powierzenia realizacji zadania publicznego .

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.U. Nr.234 , poz. 1536 z 2010  r. tekst jednolity ustawy / i Uchwały Rady Gminy Łubowo nr. XXIII/254/2012

 

    I . 1 .Rodzaj zadania publicznego zgłoszonego do otwartego konkursu ofert obejmuje :

- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci , młodzieży i dorosłych poprzez

organizacje szkoleń w zakresie piłki nożnej  , siatkowej oraz poprzez udział w rozgrywkach   prowadzonych przez uprawnione podmioty , a także poprzez organizowanie , przygotowanie  i uczestnictwo w lokalnych , regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowo- rekreacyjnych.

 

2.Promocja Moje Boisko – Orlik 2012 „ poprzez organizacje imprez sportowych na obiekcie  ORLIKA

3. Promocja turystyki rowerowej i pieszej wśród mieszkańców naszej gminy

 

II . Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania

 

- na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej w 2013  roku przeznacza się kwotę w wysokości 25.000 zł

 

III . Zasady przyznawania dotacji na realizacje zadania :

- do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , które łącznie spełniają następujące warunki :

a) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Łubowo

b) prowadzą działalność w dziedzinie objętym konkursem

c)dysponują odpowiednimi zasobami kadrowymi

d) przedstawią poprawnie wypełniona ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami

- podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizacje zadania własnego Gminy Łubowo

zobowiązany jest przedłożyć ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji , gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny , oszczędny i terminowy

- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

- w przypadku oferty nie kompletnej , oferent zostanie wezwany do jej uzupełnienia .Termin uzupełnienia wynosi 7 dnia od otrzymania wezwania

- dotacja zostanie przyznana na organizacje zadań mających na celu :

  a)upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie szkoleń (zajęć treningowych ) w zakresie piłki nożnej i siatkówki , udział w rozgrywkach  sportowych prowadzonych przez  uprawnione podmioty

b) organizacja imprez sportowcy na ORLIKU

- środki finansowe nie mogą być przeznaczone na :

a) kary , mandaty oraz odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań

b) zobowiązań powstałych przed data zawarcia umowy

c) zakup środków trwałych , których jednostkowy koszt przekracza 3500 zł

d) koszenie boiska

e) obsługa administracyjna podmiotu w wysokości przekraczającej 5% wnioskowanej dotacji związanej z obsługą i administracja realizowanego zadania , które związane są z wykonaniem działań o charakterze  administracyjnym , nadzorczym i kontrolnym

f) działalność gospodarcza

g) inne nie związane z realizacje zadania

- z przedmiotem z którym , oferta zostanie wybrana gmina zawrze umowę , której wzór stanowi załącznik Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru ofert i ramowego wzoru umowy dotyczących  realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U . z 2011 nr 6 poz. 25)

IV.  Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie ma być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie nie dłużej jak                          do dnia 31 grudnia 2013 r. .Szczegółowe warunki realizacji zadania określane będą w umowie .

2. Dotowane mogą być tylko te zadania które będą realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Łubowo

3. W trakcie realizacji zadań , w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególna uwagę na :

 - realizacje zadania zgodnie z harmonogramem

 - wykorzystanie otrzymanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem oraz zapisami umowy

 - prawidłowe i rzetelne oraz terminowe sporządzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego

 - oszczędne wydawanie środków finansowych

V. Termin i miejsce składania ofert

1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami  należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem

„ Oferty Konkurs Ofert na realizacje zadania  publicznego w zakresie kultury fizycznej w roku 2013 „

 osobiście lub na pk. Nr 9 w Urzędzie Gminy Łubowo , lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 11 kwietnia 2013 do godz. 15,00

- o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu

- oferta musi być sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dzi15 grudnia 2010 r. w spawie wzoru ofert i ramowego wzoru omów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 nr.6 poz.25)

 - do oferty należy dołączyć kserokopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

-odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym , niezależnie kiedy został wydany

- oświadczenie o nie prowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysków

- brak zajęć komorniczych, oraz brak zaległości na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego

- wzór ofert można uzyskać na stronie  www. lubowo.pl

 

VI. Termin i tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert :

1. ofert zostaną ocenione przez komisje konkursową /powołaną odrębnym zarządzeniem/

2.Posiedzenie komisji rozpocznie się w dniu 12 kwietnia 2013 r. godz. 10,00

w Urzędzie Gminy Łubowo pk. Nr 9

3. Ostateczna decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Łubowo

 

 

 

 

                                                                                   Wójt Gminy Łubowo

                                                                           /--/       Andrzej Łozowski

Załączniki

wzor_oferty (537.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzor_sprawozdania (429.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Tomasz Hartwich
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Hartwich
Data wprowadzenia:2013-03-21 12:41:48
Opublikował:Tomasz Hartwich
Data publikacji:2013-03-21 12:43:51
Ostatnia zmiana:2013-03-21 12:44:08
Ilość wyświetleń:1188
Urząd Gminy Łubowo
Łubowo 1, 62-260 Łubowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij