Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie - konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i kultury fizycznej na terenie gminy Łubowo w 2012 roku

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łubowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i kultury fizycznej na terenie gminy Łubowo w 2012 roku.

I. Postanowienia ogólne.

1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 Nr 234 poz 1536).
2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie (w formie powierzania bądź wspierania, wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie) organizacjom pozarządowym realizacje zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji w 2012r.
3. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.

                            Z zakresu powierzenia zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej

                                                   Wysokość środków  20 000 zł

? organizowanie przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym dla mieszkańców gminy Łubowo   

? organizowanie imprez z Gminnego Kalendarza imprez Sportowych miejsce realizacji Gmina Łubowo

         Warunki realizacji: zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom i publiczności                   

III. Zasady przyznawania dotacji.

Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z  2010 Nr. 234 poz. 1536).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r.).
3. Uchwały Nr XI/120/2011 Rady Gminy Łubowo z dnia 28.11.2011 r.. w sprawie zasad postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontraktowania zadania publicznego.
4. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym i dokonuje wyboru specjalnie powołana do tego celu komisja.
5. Uprawnieni do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzący działalność statutową w danej dziedzinie.
6. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 nr 6 poz.25).
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotacje na realizacje zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
8. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2012 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.

V. Termin składania ofert.

1. Wyznacza się termin składania ofert 21 dni od dnia ukazania się niniejszego głoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy, tablicy informacyjnej UG oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentom.
2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Łubowo 1
3. Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji.
Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów bez względu na ilość składanych ofert.

VI. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty

1. Wybór oferty nastąpi w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania ofert
2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
 - zgodność oferty z warunkami konkursowymi
 - ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu podanych informacji
 - dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta
 - decyzja o wynikach konkursu podejmie w drodze zarządzenia Wójt Gminy Łubowo po zasięgnięciu opinii

   Komisji Oceniającej

- informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie

   Urzędu Gminy Łubowo oraz na stronie internetowej

 

V . Informacje dodatkowe

- Szczegółowy informacji na temat otwartego konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Gminy Łubowo

  pokój nr. 9 tel. 61 427 59 26   Irena Wójcik

Załączniki

OGŁOSZENIE (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20120109101046_oferta_sport_2012 (61.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20120109101113_umowa_sport_2012 (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Tomasz Hartwich
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Hartwich
Data wprowadzenia:2012-02-07 14:43:25
Opublikował:Tomasz Hartwich
Data publikacji:2012-02-07 14:44:13
Ostatnia zmiana:2012-02-07 14:44:18
Ilość wyświetleń:1493
Urząd Gminy Łubowo
Łubowo 1, 62-260 Łubowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij